Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa 18.4.2011 ja 11.6.2011. Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 10.3.2015.

Yhdistyksen nimi on Tampereen Radioamatöörit ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää radioamatööritoimintaa

1. Järjestämällä jäsenilleen kokoontumistilaisuuksia ja pitämällä yllä toimintaan soveltuvia tiloja

2. Perustamalla radioamatööriasemia ja hankkimalla niille tarpeellisia välineitä

3. Järjestämällä kursseja, luentoja, näyttelyitä, kilpailuja ja radioesityksiä

4. Ohjaamalla radioteknistä toimintaa

5. Tekemällä radioamatööritoimintaa tunnetuksi

6. Tilaamalla ja välittämällä alaa koskevia julkaisuja

7. Osallistumalla vapaaehtoiseen pelastuspalveluun

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyvämaineisen henkilön. Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä on tehtävä yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenet maksavat vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää hallitus.

Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi arvossa pitämiään henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen erääntymisestä. Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai radioamatööritoiminnan hyviä tapoja vastaan. Tällöin erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus enemmistöpäätöksellä. Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa erottamispäivään saakka, ja täyttämään kaikki siihen mennessä kerholle tekemänsä sitoumukset. Erotettu jäsen voi valittaa hallitukselle erottamisestaan kirjallisesti 14 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus käsitellään yhdistyksen kokouksessa ja päätös lopullisesta erottamisesta tehdään enemmistöpäätöksellä. Erotetun jäsenen uudelleen jäseneksi ottaminen on alistettava yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi.

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on paikalla. Puheenjohtaja huolehtii yhdistyksen toiminnasta, johtaa keskustelua yhdistyksen hallituksen kokouksissa, edustaa kerhoa ja toimeenpanee hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätökset, jollei niitä ole annettu kenenkään muun tehtäväksi.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tarkastettavaksi tilikautta seuraavan tammikuun aikana. Tilit ja hallinnon tarkastaa kaksi toiminnantarkastajaa, joiden on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa.

10§

Yhdistyksen vuosikokous on aina helmikuun viimeinen maanantai ja vaalikokous marraskuun viimeinen maanantai. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

11§

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on oltava esillä yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenten esitykset kokoukselle on jätettävä hallitukselle vähintään 14 päivää ennen kuin vastaava kokouskutsu on näiden sääntöjen mukaan oltava esillä.

12§

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.

13§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. Esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden vuosikertomus

3. Esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä vahvistetaan tilinpäätös

4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta

5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

2. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

3. Valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden puheenjohtaja

4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen jäsenet

5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

14§

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä rakentaa ja omistaa radioasemia, kiinteistöjä ja muuta toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

15§

Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, sen jäljellä olevat varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti siten, kuin viimeinen yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous siitä yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää.

16§

Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista tarkoittavat kirjallisesti tehdyt esitykset on käsiteltävä yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, ja tästä on kokouskutsussa mainittava. Esityksen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.