Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, ja Patentti- ja Rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt.

Voimassa olevat säännöt: 28.10.2021 14:31:38


Yhdistyksen nimi on Tampereen Radioamatöörit ry ja sen kotipaikka on
Tampere.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää radioamatööritoimintaa
1. Järjestämällä jäsenilleen kokoontumistilaisuuksia ja pitämällä
yllä toimintaan soveltuvia tiloja
2. Perustamalla radioamatööriasemia ja hankkimalla niille
tarpeellisia välineitä
3. Järjestämällä kursseja, luentoja, näyttelyitä, kilpailuja ja
radioesityksiä
4. Ohjaamalla radioteknistä toimintaa
5. Tekemällä radioamatööritoimintaa tunnetuksi
6. Tilaamalla ja välittämällä alaa koskevia julkaisuja
7. Osallistumalla vapaaehtoiseen pelastuspalveluun

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
hyvämaineisen henkilön. Ilmoitus jäseneksi pyrkimisestä on tehtävä
yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet maksavat vuosittain yhdistyksen
vaalikokouksen määräämän jäsenmaksun. Hallitus voi hyväksyä
yhdistyksen kannatusjäseneksi yksityisiä henkilöitä ja
oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.
Kannatusjäsenet maksavat vuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka
suuruudesta päättää hallitus.

Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi arvossa pitämiään
henkilöitä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hän on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kuukauden ajan sen
erääntymisestä.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tehtyjä
päätöksiä tai radioamatööritoiminnan hyviä tapoja vastaan. Tällöin
erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus enemmistöpäätöksellä.
Erotettu jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan kaikki maksunsa
erottamispäivään saakka, ja täyttämään kaikki siihen mennessä
kerholle tekemänsä sitoumukset. Erotettu jäsen voi valittaa hallitukselle erottamisestaan kirjallisesti 14 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus käsitellään
yhdistyksen kokouksessa ja päätös lopullisesta erottamisesta tehdään
enemmistöpäätöksellä. Erotetun jäsenen uudelleen jäseneksi ottaminen
on alistettava yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi.

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu
kalenterivuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi
vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) kalenterivuodeksi
kerrallaan valittua jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä
on paikalla. Puheenjohtaja huolehtii yhdistyksen toiminnasta, johtaa
keskustelua yhdistyksen hallituksen kokouksissa, edustaa kerhoa ja
toimeenpanee hallituksen ja yhdistyksen kokousten päätökset, jollei
niitä ole annettu kenenkään muun tehtäväksi.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä
tarkastettavaksi tilikautta seuraavan tammikuun aikana. Tilit ja
hallinnon tarkastaa kaksi toiminnantarkastajaa, joiden on annettava
tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa.
10§
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun ja vaalikokous marraskuun
aikana. Yhdistyksen muu kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen
tarpeelliseksi tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta kirjallisesti vaatii.
11§
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on oltava esillä yhdistyksen
ilmoitustaululla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa
mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenten esitykset
kokoukselle on jätettävä hallitukselle vähintään 14 päivää ennen
kuin vastaava kokouskutsu on näiden sääntöjen mukaan oltava esillä.
12§
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus ja yksi ääni. Jäsenellä, joka ei ole maksanut viimeisintä
erääntynyttä jäsenmaksuaan enintään 14 vuorokauden kuluessa maksun
erääntymisestä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten
mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ja
suljetuissa äänestyksissä kuitenkin arpa.
Yhdistyksen kokouksiin on hallituksen niin päättäessä mahdollista
osallistua myös elektronisin apuvälinein. Mahdollisuudesta on
kerrottava kokouskutsussa.
13§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Esitellään hallituksen laatima edellisen toimintavuoden
vuosikertomus
3. Esitellään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajien
lausunto, sekä vahvistetaan tilinpäätös
4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta
5. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
2. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
jonka yhteydessä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
3. Valitaan yhdistykselle seuraavan vuoden puheenjohtaja
4. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Valitaan hallituksen
jäsenet
5. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
6. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
14§
Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä
rakentaa ja omistaa radioasemia, kiinteistöjä ja muuta toimintaansa
varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
15§
Jos yhdistyksen toiminta lopetetaan, sen jäljellä olevat varat on
käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti siten kuin viimeinen yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous siitä
yksinkertaisella äänten enemmistöllä päättää.
16§
Näiden sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkautumista
tarkoittavat kirjallisesti tehdyt esitykset on käsiteltävä
yhdistyksen kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä
kokouksessa, ja tästä on kokouskutsussa mainittava. Esityksen
hyväksymiseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä.